Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1997
(inmiddels vervallen)

Artikel 43

1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen laat de in artikel 41 bedoelde werkzaamheden per sector of sectoronderdeel verrichten op grond van een administratie-overeenkomst die voor één of meer jaren wordt aangegaan en jaarovereenkomsten die voor één jaar worden aangegaan.

2. Een administratie-overeenkomst behoeft goedkeuring van het College van toezicht sociale verzekeringen.

3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen sluit vóór 1 december van elk jaar een jaarovereenkomst per sector of sectoronderdeel en brengt deze onverwijld ter kennis van het College van toezicht sociale verzekeringen.

4. De in het eerste lid bedoelde overeenkomsten regelen in elk geval:

a. dat de overeenkomsten worden ontbonden zodra het College van toezicht sociale verzekeringen bekend maakt dat hij de administratie-overeenkomst niet goedkeurt;

b. dat de overeenkomsten worden ontbonden zodra de in artikel 59 bedoelde erkenning wordt ingetrokken;

c. dat de op grond van artikel 59 erkende rechtspersoon de in artikel 41 bedoelde werkzaamheden niet zonder schriftelijke toestemming van het Landelijk instituut sociale verzekeringen laat verrichten door andere rechtspersonen of natuurlijke personen;

d. dat de in artikel 41 bedoelde werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de instructies van het Landelijk instituut sociale verzekeringen;

e. dat het bestuur van de op grond van artikel 59 erkende rechtspersoon aan ten minste één persoon in één of meer daartoe door het Landelijk instituut sociale verzekeringen aangewezen regio’s als bedoeld in artikel 38, tweede lid, de bevoegdheid verleent om in naam van dit bestuur beslissingen te nemen ter uitvoering van de in artikel 38, eerste lid, onderdeel b, beschreven taak;

f. op welke wijze uitkeringsgerechtigden worden betrokken bij besluitvorming omtrent de wijze waarop wetten door de uitvoeringsinstelling ten aanzien van uitkeringsgerechtigden worden uitgevoerd;

g. op welke wijze klachten betreffende de wijze waarop de uitvoeringsinstelling zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of een rechtspersoon heeft gedragen, worden behandeld;

5. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen brengt de in het eerste lid bedoelde overeenkomsten nadat deze zijn gesloten onverwijld ter kennis van Onze Minister.

Artikel 44

1. Indien voor een sector een sectorraad is erkend, stelt het Landelijk instituut sociale verzekeringen deze sectorraad in de gelegenheid een ontwerp van elke overeenkomst als bedoeld artikel 43 aan dit instituut aan te bieden, voordat dit instituut een dergelijke overeenkomst sluit.

2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt regels waaraan het in het eerste lid bedoelde ontwerp van een overeenkomst dient te voldoen. Deze regels behoeven goedkeuring van Onze Minister.

Artikel 56

1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan ten behoeve van elke sector als bedoeld in artikel 51 een rechtspersoon erkennen als sectorraad indien het bestuur van die rechtspersoon bestaat uit een aantal leden dat is benoemd door één of meer een door Onze Minister aangewezen voor de betrokken sector representatieve organisaties van werkgevers en een gelijk aantal leden dat is benoemd door één of meer door Onze Minister aangewezen voor de betrokken sector representatieve organisaties van werknemers.

2. In afwijking van het eerste lid kan het Landelijk instituut sociale verzekeringen ten behoeve van een sector waartoe overheidswerkgevers behoren een rechtspersoon als sectorraad erkennen indien het bestuur van die rechtspersoon bestaat uit een aantal leden dat is benoemd door één of meer door Onze Minister aangewezen rechtspersonen of bestuursorganen en een gelijk aantal leden dat is benoemd door één of meer door Onze Minister aangewezen voor de betrokken sector representatieve organisaties van werknemers.

3. Alvorens een representatieve organisatie van werkgevers of werknemers voor een sector aan te wijzen, stelt Onze Minister de Sociaal-Economische Raad in de gelegenheid hierover advies uit te brengen.

Artikel 57

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan de erkenning van een sectorraad intrekken indien de sectorraad:

a. daarom verzoekt;

b. tot ontbinding besluit;

c. in staat van faillissement wordt verklaard;

d. de kwaliteit van de in artikel 44 bedoelde ontwerpen of de in artikel 58 bedoelde rapportages en adviezen bij herhaling onvoldoende is of de sectorraad anderszins in gebreke blijft bij de uitvoering van zijn taken.

Artikel 58

1. Indien voor een sector een sectorraad is erkend, stelt het Landelijk instituut sociale verzekeringen deze sectorraad in de gelegenheid:

a. rapportages bij dit instituut in te dienen omtrent de uitvoering van overeenkomsten als bedoeld in artikel 43;

b. adviezen aan dit instituut uit te brengen omtrent besluiten tot vaststelling van premiepercentages ten behoeve van de wachtgeldfondsen en het Uitvoeringsfonds voor de overheid;

c. adviezen aan dit instituut uit te brengen omtrent sectorspecifieke aangelegenheden bij de uitvoering van wetten door het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen vergoedt aan de sectorraad overeenkomstig de in het derde lid gestelde regels uitsluitend de kosten van het tot stand brengen van een in artikel 44 bedoeld ontwerp van een overeenkomst en de kosten van het tot stand brengen van de in het eerste lid bedoelde rapportages en adviezen.

3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt regels omtrent de vergoeding van de in het tweede lid bedoelde kosten. Deze regels behoeven goedkeuring van Onze Minister.

4. Indien het Landelijk instituut sociale verzekeringen een besluit neemt dat afwijkt van een ontwerp van een overeenkomst bedoeld in artikel 44, brengt dit instituut de reden voor die afwijking ter kennis van de betrokken sectorraad.